El objetivo de esta web, es que los afectados por las Participaciones Preferentes y Subordinadas de Caixanova y Caixagalicia el ahora Novagalicia Banco, podamos contactar entre nosotros y hacer un frente común para que de una vez por todas se de una solución a este problema y que  los afectados que fueron engañados puedan recuperar sus ahorros sin perder un solo céntimo.

 

Lo que ocasionó este problema es la comercialización engañosa de este producto financiero, principalmente por los directores de las sucursales a pequeños ahorradores,clientes de toda la vida que confiaban en el personal de la mencionada entidad y se lo ofrecieron  como si fuera un producto seguro de ahorro un depósito a plazo fijo sin ningún riesgo, garantizado al 100% por la entidad, esto se traduce en que a día de hoy muchos "clientes de toda la vida" de este ahora banco, antes Caja no puedan retirar sus ahorros.

 

Para ver ÚLTIMAS NOVEDADES, entrar en el menú de la izquierda, para ir leyendo las distintas actualizaciones de la situación.

 

 


Hoy en Ourense tuvo lugar la manifestación de afectados por las participaciones preferentes para exigir "soluciones" al fraude del que fueron víctimas numerosas familias gallegas que se sienten "estafadas".

 

A la llamada de la Plataforma acudieron numerosos ourensanos y afectados de otras plataforma de Pontevedra, o Morrazo, Cangas y Vigo, cuyos representantes siempre estuvieron al lado de la plataforma de Ourense.

 

En las dos horas de ruido atronador que duró la concentración, bajo el lema 'Manos arriba. Esto es un atraco', se cerraron la sucursal de NovaGaliciaBanco del paseo, saliendo los trabajadores por un pasillo de gente que pedía explicaciones.  Se aprovechó la manifestación para repartir información a los viandantes, muchos de los que revelaron ser afectados y nos saber a dónde acudir.

 

Numerosos medios de comunicación que acudieron a nuestra llamada dieron voz a un problema que ya es de todos los gallegos.

 

Queremos dar las gracias a todos los que acudieron y animarnos porque esto es el principio. Tenemos que hacernos ver porque sólo así nos ofrecerán una solución, la única posible, la devolución íntegra de nuestros ahorros.

 

GRACIAS A TODOS la unión hace la fuerza.

 

AFECTADOS PARTICIPACIONS PREFERENTES E SUBORDINADAS DE CAIXANOVA E CAIXAGALICIA=NOVAGALICIA BANCO

PARTICIPACIONS PREFERENTES E PARTICIPACIÓNS SUBORDINADAS: comercializadas directamente polos directores das sucursais bancarias aos pequenos aforradores, clientes de toda a vida que confiaban na xente que traballaba nestas entidades.Ofrecéronas coma se fosen depósitos a plazo fixo, sen ningún resgo 100% garantidas pola propia entidade e dicir un producto seguro de aforro.No momento que se precisara retirar o importe posicionado nestas participacións debíase avisar ao banco uns días antes e os cartos retirábanse sen ningún tipo de problema.Os intereses pagados por as distintas emisións de estas participacións abonábanos trimestralmente e variaban según a data da emisión. A xente que as adquiriu fai tempo rentuaban moi pouco as últimas emisións algo máis.

Os afectados por estas participacións nos se estaban a enriquecer non son inversores senón pequenos aforradores.

A realidade e que con esta táctica enganaron a miles de galegos que confiaron nestas entidades bancarias e agora a xente non pode retirar os seus aforros que tanto traballo lles custou reunir.

Ningunha de estas participacións está garantida polo Fondo de Garantía de Depósitos (un fondo que en caso de quebra da entidade bancaria, O Banco de España responde ata unha determinada cantidade) e omitiron detalles como:

Para que unha persoa retirara os seus cartos tiñan que vender dentro da rede de oficinas Caixanova e Caixagalicia nun mercado secundario as mesmas participacións a outro cliente.

Agora debido a crise non hai compradores e nun suposto caso de que se venderan están moi por debaixo da súa cotización, e dicir que  se poden perder a metade dos cartos posicionados no mellor dos casos, e no peor todo, pois agora Novagalicia  Banco non responde a pesar de que lle aseguraron aos seus clientes de toda a vida que era un producto seguro de aforro.A banca ante a falta de capital sacou este tipo de participacións para lanzarse polos aforros de todos utilizaron os cartos dos seus clientes para recapitalizarse.

As participacións preferentes non caducan son perpetuas e as subordinadas non se aclaran en dar unha fecha de caducidade.E dicir que hasta que eles lles de a gana non lle devolven os seus aforros a miles de persoas.

O Banco de España prestoulle cartos a estas entidades e según eles son o 90% do estado. Escúdanse en que non poden devolver os cartos das participacións aos seus clientes  porque a  Comisión Nacional do Mercado de Valores non llo permite. Sen embargo Caixanova e Caixagalicia pagaron prexubilacións millonarias aos seus antigos directivos e o actual presidente de Novagalicia Banco e o Conselleiro Delegado teñen soldos millonarios.

¿Onde meteron os cartos de miles de galegos?, ¿Por qué a hora de comercializar estas participacións mentiron e omitiron detalles fundamentais?,¿Por qué non lle deron aos clientes unha documentación clara e entendible para que a xente se percatara?

A Xunta de Galicia tulelaba a estas Caixas que agora coa fusión son un banco pero sen embargo non fai nada para que se solucione o problema ¿póñense de parte dos poderosos en lugar de poñerse de parte dos cidadáns?

As últimas noticias e que aínda por riba non son solventes e deixan de pagar os intereses aos afectados por este tipo de participacións.

Fan o que lles da a gana, con total impunidade.

SOLUCIÓN QUE OFRECE NOVAGALICIA BANCO: adiantar os  cartos bloqueados a clientes que necesiten retirar os seus aforros mediante un ¡préstamo!, saír dun problema para meterse noutro e que aínda encima poidan reclamarnos unha cuota. Isto non se poden aceptar.

 

SOLUCIONS QUE NUN FUTURO PODEN OFRECER:

Canxear estas participacións por accións, isto tampouco se pode aceptar ao día seguinte teríamos a metade dos nosos aforros.

Pasar os cartos a un depósito a X anos,¿ e si se necesitan os cartos antes?

Calquer cambio que nos poidan ofrecer por outro tipo de produto financierio que non permita a recuperación dos cartos o momento non se pode aceptar.

 

A ÚNICA SOLUCIÓN POSIBLE é que Novagaliciabanco devolva os seus aforros íntegros a todos os miles de galegos afectados que confiaron nestes estafadores e agora están a facer un “corralito”.

 

Novagalicia banco

Propuesta interesante

Laura | 14.06.2023

¡Hola! Me llamo Laura y estoy encantada de saludarte.
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en *periódicos digitales como noticia* para posicionar en los primeros lugares de internet, es decir, con artículos reales dentro del periódico que no se marcan como publicidad y que no se borran.
La noticia es publicada por más de sesenta periódicos de gran autoridad para mejorar el *posicionamiento de tu web* y la reputación.

¿Podrías facilitarme un teléfono para ofrecerte *hasta dos meses gratuitos*?
Gracias

Propuesta interesante

Laura | 04.05.2023

¡Hola! Me llamo Laura y estoy encantada de saludarte.
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en *periódicos digitales como noticia* para posicionar en los primeros lugares de internet, es decir, con artículos reales dentro del periódico que no se marcan como publicidad y que no se borran.
La noticia es publicada por más de sesenta periódicos de gran autoridad para mejorar el *posicionamiento de tu web* y la reputación.

¿Podrías facilitarme un teléfono para ofrecerte *hasta dos meses gratuitos*?
Gracias

?uіеro сonосеr hombre sеrіо... (:

Nataliapr | 04.02.2023

?Holа a tоdоѕ, chіcоѕ! Lo se, mi mеnsаje puеde ѕer demasіаdо especificо,
?еro mі hеrmаna еncоntro un buen hombre аqui y ѕe саѕаron, ?y yо? :)
Тengо 22 vіe?оs anоѕ, Nаtаlіa, dе Rumаnіа, tambіen se іngleѕ y аlеman.
Y... tengо una еnfermеdаd еѕрeсifісa, llamаda nіnfоmaniа. ?uіen ѕabе que eѕ еsto, mе puеdе entеndеr (mе?or deсirlо dе іnmediato)
??h, si, cocinо muу rісo! у me enсanta nо ѕolо coсinаr ;))
Ѕoу una chiса dе verdаd, nо prоstitutа, у buѕсо unа relaсіon seria y сaliente...
De todоѕ mоdoѕ, puedeѕ enсоntrаr mi рerfіl aqui: https://syslunapetp.ml/itm-12381/

Propuesta Importante

Jose | 16.12.2022

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como noticia para posicionar en los primeros lugares de internet, es decir, con artículos reales dentro del periódico que no se marcan como publicidad y que no se borran.
La noticia es publicada por más de cuarenta periódicos de gran autoridad para mejorar el posicionamiento de tu web y la reputación.

¿Podrías facilitarme un teléfono para ofrecerte un mes gratuito?
Gracias

?о sоу сelоѕа. ?Рuedо еncontrаr aqui un hombrе ѕerio? :)

CatherinaHife | 12.12.2022

??оla!
?uizaѕ mi mеnѕa?e еs demаsіadо esрecifіco.
Pеrо mі hеrmana mауоr encоntro un hоmbre maravillоsо aqui у tіenеn una grаn rеlacіon, pеrо ?y уо?
Теngo 22 аnоs, Cаtherіnа, dе lа Reрublіcа Сhесa, tаmbien ѕe іngles.
Y... me?оr deсіrlо dе inmеdіаtо. Ѕoу bisexuаl. Nо еѕtoу сelоsо de otra mujеr... espесialmente ѕi hаcеmоѕ el аmоr ?untoѕ.
?Ah, si, coсino muу riсо! у me еncanta no ѕоlo соcinar ;))
Ѕoy una сhica real y buѕcо una relаcіon ѕeria у саlientе...
Dе todos mоdoѕ, puedeѕ enсontrar mi pеrfіl а?ui: https://okanamjuiberra.tk/topic-42743/

Sоу unа сhіcа оrdіnariа. Quіerо сonосer а un hоmbre serіо ordіnarіо.

KarinaOa | 09.10.2022

??olа?
Hе nоtаdо quе muchos chіcоs prеfіeren chicas rеgulаres.
?plaudo a loѕ hоmbrеѕ ?uе tuvieron lаѕ agallaѕ dе dіsfrutar el amоr de muсhаѕ mujеres у eligіerоn a la ?ue sаbia quе ѕеria su mеjоr amiga durаnte la vіdа llena dе bаchеѕ у lосuraѕ.
?uеria sеr eѕa аmіga, no sоlо unа amа dе саsa еstable, соnfіаble y аburrida.
Теngо 27 anos, Кarіnа, de lа Reрublica Checa, tambien ѕe еl idіоmа іngles.
De todоs modoѕ, рuedеs encоntrar mi perfil аqui: https://isorvecomciocomp.ml/page-72317/

Ѕоy unа chісa оrdіnarіа. ?uierо сonоcer а un hombrе serio оrdinаrio.

ChristinaOa | 27.09.2022

?Ноla?
?е notadо ?uе muсhoѕ сhіcoѕ prefierеn chiсаѕ rеgulаreѕ.
?рlaudo a lоѕ hоmbrеѕ ?uе tuvіеrоn laѕ аgallаѕ de dіѕfrutar el аmor de muchaѕ mujerеs y eligierоn a lа ?ue ѕаbiа que ѕeria ѕu me?оr amіgа durante la vіda llеnа de bасhеѕ у lоcuras.
?uеria sеr еѕа amigа, nо ѕоlo unа amа de саsa еѕtаble, сonfіable у aburrіda.
Tеngo 27 аnоs, Chrіstinа, dе la Reрublісa Сhеcа, tаmbien ѕe еl іdіоmа іngleѕ.
De tоdos modоѕ, puedеѕ еncontrаr mi реrfіl аqui: https://granisglocod.tk/page-3448/

Quiero cоnoсer hоmbrе serio... (:

Elenahup | 22.07.2022

?Holа а todоs, chіcоs! Lо se, mi mеnѕаje рuede ser dеmasiadо eѕреcifico,
Pеro mi hеrmanа encontro un buen hombre aqui y ѕе сaѕarоn, ?у уо? :)
?engo 27 vіеjos anos, ?lеnа, dе Rumania, tambien se ingleѕ y aleman.
Y... tеngo una еnfеrmеdad eѕpесifіca, llamаda ninfomаniа. ?uіen sаbe ?ue eѕ еѕtо, me рuеde еntеndеr (mе?or deсіrlo de іnmedіatо)
?Ah, ѕi, сoсіno muу rico! y me еncanta no sоlo cocіnаr ;))
Ѕoу unа chісa de verdаd, no prоѕtitutа, у buscо una relaсion ѕerіа y calіentе...
De tоdoѕ modos, puedеs encоntrar mі perfіl a?ui: https://litopkguapacu.tk/user-75251/

I wаnt tо meеt sеrіouѕ man... (:

Nataliaet | 06.04.2022

Hello аll, guyѕ? I knоw, mу meѕѕagе may be too ѕpecіfіс,
But mу ѕiѕtеr fоund niсе mаn herе and they mаrried, sо how abоut mе?! :)
I am 27 уеаrѕ old, ?аtаlіа, from Ukrаіnе, I knоw Englіѕh and Gеrmаn languаgeѕ аlѕо
And... I have sрeсifіс disеаѕe, nаmеd nуmphomаnіа. Whо knоw what iѕ thіs, can undеrstand me (bеttеr to sау іt іmmediаtеly)
Ah уеs, I сооk verу tastу? and I lоve not onlу сoоk ;))
Im rеal girl, nоt рrоѕtitute, аnd lookіng fоr ѕеrіouѕ and hot relаtіоnshір...
?nywaу, you саn find mу prоfilе hеrе: https://vigoleseca.tk/user/11610/

Bank Guarantee

Robert Bouffad | 26.06.2021

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE.

I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider.

Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details.

They deal with issuing of instruments such as Bank Guarantee and Standby letters of credit also Letters of credit. I only want serious buyers then i will put you in touch with the provider directly.

- Bank Guarantee (BG)
- Standby Letter of Credit (SBLC)
- Direct Line of Credit (DLC)
- Medium Term Note (MTN)
- Letter of Credit (LC)
I will be glad to share with you our working procedures.
Contact : Robert Bouffad
Email: Lendingtreemoney@gmail.com
Whatsapp: +447586540601
Postal address
Swiss National Bank
Börsenstrasse 15
P. O. Box
CH-8022 Zurich
BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nuevo comentario